Si të marrim Dëshmi Penaliteti

Drejtoria e Përgjithshme lëshon vërtetim të gjendjes gjyqësore, për:

  • personat e dënuar
  • për ambasadë
  • për jashtë shtetit
  • për çdo  shtetas me kërkesën e tij

Dokumentet që duhet të dorëzojë aplikuesi për t’u pajisur me çertifikatë të gjendjes gjyqësore janë:

  • Çertifikate personale ose familjare të lëshuar nga zyra e Gjendjes Civile
  • Letërnjoftim

Aplikuesi për të marrë këtë çertifikatë duhet të plotësojë personalisht formularin e gjeneraliteteve, i cili gjendet pranë sportelit të çdo poste. Shtetasi për vërtetimin paguan vlerën 420 lekë të reja.

Posta ka për detyrë të tërheqë nga qytetarët objekte postare brenda orarit të saj çdo ditë në orën 8.30, 11.00, 14.00 dhe 16.00.  Të premten në orën 09.00, 11.00 dhe 14.00.

Tërheqja e dokumenteve të përfunduara bëhet nga e hëna në të enjte në orën 11.00 14.00 dhe 16.00 dhe ditën e premte në orën 11.00 dhe 14.00.